Att skapa motivation

Ett antal avgörande faktorer för att säkerställa målgruppers motivation för lärande.

Ingång och anslag

Vilken första känsla vill vi väcka hos individen som öppnar utbildningen?

ingang-och-anslag
1. Skapa trygghet

Vi vill skapa en trygghet i det digitala. Navigationen ska vara tydlig så att användaren inte oroar sig för hur hen tar sig fram i utbildningen.

2. Skapa tydlighet

Användaren ska förstå vad som förväntas av hen och hur lång tid utbildningen beräknas ta ska tydligt framgå vid en första anblick. Målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta dvs i linje med målformuleringen SMART.

3. Skapa incitament

Användaren ska få incitament att genomföra utbildningen genom att den har en tydlig koppling till hens arbetsvardag.

4. Väcka nyfikenhet

Användaren ska bli nyfiken och känna sig motiverad att ta sig an utbildningen. Vi vill skapa en vilja att komma igång, upptäcka och utforska.

Motivation

Fyra utmaningar med att skapa motivation hos målgrupper.

motivation
1. Anti

En person som är anti är egentligen motiverad men motsätter sig förändring på grund av exempelvis missnöje, tidsbrist eller en känsla av att vara osynliggjord. Personen kan bli motiverad med rätt verktyg och förutsättningar.

2. Omotiverad

En omotiverad person är den mest utmanande att möta. Hens avsaknad av motivation kan komma från en känsla av meningslöshet. Den bottnar ofta i en känsla av inte kunna påverka sin egna situation. Personen ser utbildningen som ett måste, ett hinder hen måste ta sig igenom.

3. Yttre motivation

En person som har yttre motivation söker efter bekräftelse i form av uppskattning ifrån andra, exempelvis en chef eller medarbetare, eller konkreta belöningar. Hen vill ha tydlig återkoppling på de uppgifter hen genomför.

4. Inre motivation

En person med en inre motivation behöver inga ytterligare incitament till utveckling. Hen har valt en arbetsplats som är i linje med sina egna värderingar och som motsvarar sina behov. Den här personen behöver bli utmanad för att behålla sin motivation, annars kan utbildningen kännas som ett hinder.

Ämnets angelägenhet

Synliggöra för individen var incitamenten för lärandet finns, det vill säga vem är vi ute efter att gynna i slutändan.

amnets-angelagenhet
1. Yttre driv

Det gynnar samhället och världen i stort. Användaren bidrar till att skapa ett mer välmående och fungerande samhälle.

2. Verksamhetens driv

Det gynnar verksamheten. Användaren bidrar till att öka lönsamheten och utveckla verksamheten.

3. Gruppens driv

Det gynnar gruppen. Användaren bidrar till att skapa en bättre arbetsplats genom att öka gruppens kollektiva kompetens.

4. Eget driv

Det gynnar användaren. Hen bidrar till sin egna kompetensutveckling, blir en bättre resurs och mer värdefull även utanför arbetet.

Källa till oro

Fyra varianter av vanliga hinder för lärande att överbrygga.

kalla-till-oro
1. Teknik

Användaren är orolig för att hen inte ska förstå utbildningens navigation eller för att göra fel. Tekniken står i vägen för lärandet.

2. Förväntningar

Användaren känner sig osäker på hur utbildningen går till och hur lång tid den kommer ta.

3. Ämne

Användaren har svårt att förstå varför hen ska genomföra utbildningen. Hen kan tycka att den är för svår, tycka att ämnet inte är relevant, eller att hen redan kan det.

4. Effekt

Användaren förstår inte hur utbildningen kommer påverka hens arbetsvardag och vad det är som hen ska göra annorlunda.