Tillgänglig digital utbildning

För oss är tillgänglighet en självklarhet. Vi ser det som en del av vårt kärnuppdrag att skapa digitala lösningar för lärande som alla kan ta del av. Tillgänglighet skapar ofta bättre utbildningar för alla, därför tillämpar vi tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1.

Utbildning

Vårt angreppssätt gällande tillgänglighet är att det inte är något specifikt för enskilda roller inom vår verksamhet. Därför utbildar vi all vår personal inom tillgänglighet, oavsett roll eller kompetensområde.

Vi har ett partnerföretag som heter ETU. De hjälper oss med utbildning, granskning och lösningsorienterat stöd. ETU är ett av landets ledande företag när det gäller att skapa tillgänglighet på webben för personer med funktionsnedsättning.

Samarbete

“Learnways som är en av få företag inom sin bransch som utvecklar sina utbildningar i egenkodad html. Det gör att de har stora möjligheter att leverera webbutbildningar som klarar en tillgänglighetsgranskning. Det finns verktyg för webbutbildningar men med vår erfarenhet är att tillgängligheten och möjligheten att följa Lagen om tillgänglig digital offentlig service är väldigt begränsande i dessa.”
– Erika Forsell, ETU

Tillgänglighet

Vi följer webbstandard för HTML5, CSS3 och JavaScript enligt WCAG 2.1 (nivå AA), för att möjliggöra tillgänglig webbutbildning för personer med funktionsvariationer inom följande fyra områden.

Syn

En synnedsättning innebär att du har svårt att läsa text eller har svårt att förflytta dig och orientera dig med hjälp av synen.

Hörsel

En hörselnedsättning kan vara allt från dövhet till att ha svårare att höra vissa stavelser och ljud.

Kognition

Kognitiva nedsättningar kan innebära begränsad förmåga att till exempel kunna fokusera, följa en instruktion eller komma ihåg saker.

Motorik

En rörelsenedsättning är en fysisk begränsning som påverkar förmågan att utföra uppgifter som kräver motorisk samordning och kontroll.

Funktionsvariation

Oavsett om användaren har en funktionsvariation eller inte, medfödd eller förvärvad, är tillgänglighet ofta till fördel för alla.

Tillfällig

Efter en olycka, skada eller sjukdom.

Varaktig

Som påverkar oss under hela livet.

Medfödd

Som man föds med.

Förvärvad

Som uppkommer efter en sjukdom, olycka eller vid stigande ålder.

Kompetensområden

Detta innebär åtgärder inom samtliga av våra fyra kompetensområden.

Pedagogik

Ex. vilka koncept, strukturer, lärandeflöden och navigeringslösningar som vi använder.

Innehåll

Ex. hur vi formulerar rubriker, ingresser och andra texter, inkl. textning av film.

Design

Ex. hur vi använder färger, ytor, former och andra sätt att förmedla information förutom text.

Teknik

Ex. hur vi konstruerar med kod, logisk ordning samt funktionalitet som ger stöd vid navigering med tangentbord eller användning av skärmläsare.