Krus

Offentligt etos – en god förvaltningskultur.

Vi har hjälpt Krus med regeringsuppdraget att ge Sveriges myndigheter stöd i sina arbeten med kompetensförsörjning inom områdena värdegrund, jämställdhet och bemötande.

Webbutbildningarna är avgiftsfria och är utvecklade så att de kan genomföras individuellt, men främjas av att kombineras med handledning, dialog och reflektion. De vänder sig främst till statsanställda men är även relevanta för näringslivet, frivilliga organisationer samt studerande.

Webbutbildningarna finns tillgängliga via Krus utbildningsportal.

Introduktionsutbildning för statsanställda
En utbildning som vänder sig till nyanställda i statsförvaltningen men fortsätter vara en resurs även för de som arbetat där länge. Den gemensamma värdegrunden är en naturlig det av allt arbete i rollen som statstjänsteman och är en integrerad del av utbildningen.
Utbildningen är framtagen inom ramen för regeringsuppdraget Offentligt Etos – en god företagskultur.

[button color=green url=http://streamio.com/api/v1/videos/4e8af5d911581e76ba000616/public_show?autoplay=true&enable-rtmp=true&streamio:tracker=global&width=880&height=495]Skattereformen[/button]

Bemötande
Krav på anpassning och närvaro i sociala medier har ställts på våra myndigheter och kursen är integrerad med Facebook och twitterflöden speglar i realtid allmänhetens bild av myndigheters bemötande. Kursen har under 2011 implementerats på flera myndigheter som har mycket direktkontakt med allmänheten, däribland CSN, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, DO och Polisen. Kursen vann tredjepris i kategorin ’Årets e-learning’ på Swedish Learning Awards 2011.

[button color=green url=http://streamio.com/api/v1/videos/4e8ab9a511581e76b5000633/public_show?autoplay=true&enable-rtmp=true&streamio:tracker=global&width=880&height=495]Trailer[/button]

Genus och jämställdhet
Webbutbildningen Jämställdhet och genus har utvecklats inom ramen för regeringsuppdraget Kvinnors Karriärutveckling i staten. Utbildningen ska öka kunskap om jämställdhet, främja arbetet med jämställdhetsintegrering samt skapa diskussion om de normer och föreställningar som idag finns om kvinnor och män. Utbildningen omfattar frågeställningar om hur jämställdhetsarbete kan genomföras såväl i ett verksamhets- som arbetsgivarperspektiv.

[button color=green url=http://streamio.com/api/v1/videos/504727df11581e6c390168e4/public_show?autoplay=true&enable-rtmp=true&streamio:tracker=global&width=880&height=495]Introduktion[/button]

Felaktiga utbetalningar
Webbutbildningen är avgiftsfri och riktar sig till dig som handläggare på berörda myndigheter och andra som kan omfattas eller påverkas av lagen om underrättelseskyldighet. Målet med utbildningen är att du ska känna till lagen om underrättelseskyldighet och bidragsbrottslagen samt hur du själv kan medverka till att minska antalet felaktiga utbetalningar. Du ska också känna till när det finns anledning att anta att felaktiga utbetalningar sker inom välfärdssystemen och hur de ska hanteras.

[button color=green url=http://streamio.com/api/v1/videos/4fa24ed611581e2207000466/public_show?&streamio:tracker=global&width=480&height=228]Introduktion[/button]

Lagligt och lämpligt
Denna webbutbildning riktar sig till samtliga medarbetare i statsförvaltningen. Det övergripande målet är att du ska känna till vilka lagar och regler som avgör vad som är lagligt och lämpligt i olika situationer när det gäller sexköp, porrkonsumtion, besök på sexklubbar i samband med tjänst och tjänsteresor samt sexuella relationer med personer i beroendeställning i samband med utlandsuppdrag. Genom utbildningen ska du känna till var gränsen går mellan fritid och arbetstid och få kunskap om gråzoner och om hur sexköp och porrkonsumtion kan relaterats till arbetsmiljöfrågor.

[button color=green url=http://streamio.com/api/v1/videos/5047299711581e6c39016909/public_show?autoplay=true&enable-rtmp=true&streamio:tracker=global&width=880&height=495]Trailer[/button]

Consensio
Consensio är ett strategiskt projekt för kompetensutveckling inom området funktionshinder. Projektet ska öka kunskapen om olika funktionsnedsättningar och förbättra samarbetet mellan olika delar av välfärdsystemet i Stockholms län. Se videon nedan.

[button color=green url=http://streamio.com/api/v1/videos/5058704611581e44b2000786/public_show?autoplay=true&enable-rtmp=true&streamio:tracker=global&width=880&height=495]Video[/button]