Arbetsmiljöverkets webbutbildningar i arbetsmiljö

Webbutbildningar för Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket arbetar för sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Genom ett antal interaktiva utbildningar har det blivit enklare för verkets målgrupper att sätta sig in i och förstå den stora floran av lagkrav och riktlinjer.

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
Genom systematiskt arbetsmiljöarbete uppmärksammas alla de förhållanden som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Vi har producerat en utbildning som ska vara till hjälp för att komma igång med detta arbete.

Utbildningen är en i raden av publika arbetsmiljöutbildningar från Arbetsmiljöverket, som alla finns tillgängliga på deras hemsida. Just denna tilldelades första pris i Swedish Learning Awards 2010.

Fördjupade och branschspecifika kurser och verktyg
Som ett komplement till utbildningen i SAM har vi tagit fram en rad ämnes- och branschspecifika kurser, t ex om stress, hot och våld, riskbedömning, arbetsanpassning och rehabilitering, belastningsergonomi, fördjupning för bygg och anläggningsbranschen (i flertalet språkversioner) samt fördjupning för hälso och sjukvårdssektorn. Vi har även tagit fram enkät- och självskattningsverktyg inom SAM, hot och våld, psykosocial arbetsmiljö (för hela EU) och nu senast ett verktyg för uppföljning av säkerhetsklimat på svenska arbetsplatser.