Krus – De sex värdegrundsprinciperna

Är du chef i staten? Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Här beskrivs de sex principerna och hur du som chef får hjälp och stöd av dessa i ditt arbete med att leda värdegrundsarbetet.

Det övergripande målet med utbildningen är att bidra till en ökad förståelse för den gemensamma värdegrunden och de sex grundläggande principerna. Utbildningen riktar sig i första hand till alla chefer inom statsförvaltningen och är tillgänglig via Krus hemsida. Webbutbildningen är avgiftsfri. Det enda du behöver göra är att registrera dig och logga in för att få tillgång till utbildningen.

En viktig målsättning är att varje chef i förvaltningen ska kunna leda arbetet utifrån de sex principerna. Genom fakta och interaktiva övningar får du lära dig identifiera värdegrundsprinciper utifrån vardagssituationer men också att använda regler som ingår i den gemensamma värdegrunden i det dagliga arbetet. Du kommer också att se kopplingen mellan myndighetens eventuella egna värdegrundsarbete och den gemensamma värdegrunden. Utbildningen utgår från den skrift där de sex principer är sammanställda. Du kan ladda ner Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda eller beställa den här från Krus webbplats.

Utbildningen är utvecklad så att den kan genomföras individuellt, men du får ut allra mest om du kombinerar den med dialog och reflektion. I kombination med gruppdiskussioner ger utbildningen ett stöd för chefer samt en förståelse att den gemensamma värdegrunden är en självklar del i uppdraget som chef. Till webbutbildningen finns en vägledning som riktar sig till processledare eller chefer som ska leda en diskussion om värdegrunden. Den ger förslag på hur utbildningen kan användas i ett så kallat blandat lärande.

Utbildningen har utvecklats i samverkan med Skatteverket, ESF-rådet, Försäkringskassan, Kammarkollegiet, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Kronofogden. Flera myndigheter har deltagit i test av webbutbildningen och kommit med synpunkter under utvecklingen.