Krus – Felaktiga utbetalningar

Välfärdssystemen hanterar dagligen stora summor pengar. I utbildningen får du ta del av lagen om underrättelseskyldighet och bidragsbrottslagen samt hur du kan medverka till att minska antalet felaktiga utbetalningar.

Regeringen har givit Ekonomistyrningsverket (ESV) och elva andra myndigheter i uppdrag att samverka om utveckling av metoder för och redovisning av resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. De elva myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för socialförsäkringen, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Socialstyrelsen och Statens tjänstepensionsverk. Sveriges kommuner och landsting, företrädare för kommunala nämnder, Arbetslöshetskassornas samorganisation och representanter för arbetslöshetskassor har också bjudits in att delta. ESV har som samordnande myndighet i sin tur gett Krus i uppdrag att ta fram en webbaserad utbildning.

Webbutbildningen är avgiftsfri och riktar sig till dig som handläggare på berörda myndigheter och andra som kan omfattas eller påverkas av lagen om underrättelseskyldighet. Målet med utbildningen är att du ska känna till lagen om underrättelseskyldighet och bidragsbrottslagen samt hur du själv kan medverka till att minska antalet felaktiga utbetalningar. Du ska också känna till när det finns anledning att anta att felaktiga utbetalningar sker inom välfärdssystemen och hur de ska hanteras.

Utbildningen är utvecklad så att den kan genomföras individuellt via Internet och tar cirka 60 minuter att gå igenom. Din arbetsplats får ut allra mest om ni kombinerar den med dialog och reflektion om de interna rutinerna.

Utbildningen har utvecklats i samverkan med representanter från Arbetsförmedlingen, CSN, Migrationsverket och Stockholms stad.