Krus – Jämställdhet och genus

Känner du kraft och mod att bidra till förändring? I webbutbildningen från Krus får du kunskap om jämställdhet och genus samt introducerats för några praktiska verktyg för hur arbetet för jämställdhet kan organiseras.

Webbutbildningen Jämställdhet och genus har utvecklats inom ramen för regeringsuppdraget Kvinnors Karriärutveckling i staten. Utbildningen ska öka kunskap om jämställdhet, främja arbetet med jämställdhetsintegrering samt skapa diskussion om de normer och föreställningar som idag finns om kvinnor och män. Utbildningen omfattar frågeställningar om hur jämställdhetsarbete kan genomföras såväl i ett verksamhets- som arbetsgivarperspektiv.

Efter genomförd utbildning ska du ha fått kunskap om bakgrunden och fakta om jämställdhetsarbete, den lagstiftning som gäller samt de jämställdhetspolitiska målen. Du lär dig också mer om de metoder och verktyg som finns för kartläggning, analys och förändring.

Utbildningen vänder sig i första hand till statsanställda men kan även användas så väl inom offentlig sektor, näringslivet, frivilliga organisationer som av studerande.

Webbutbildningen är avgiftsfri. Den är utvecklad så att den kan genomföras individuellt via Internet, men på din arbetsplats får ni ut allra mest om ni kombinerar den med handledning, dialog och reflektion.

Utbildningen har utvecklats i samverkan med följande myndigheter och organisationer: GenderCoP.eu, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Diskrimineringsombudsmannen, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Polisen, Tema Likabehandling, Trafikverket, Vinnova samt representanter från näringsliv och civila samhället.

Kvalitetssäkring och faktagranskning: Christina Franzén, VD, Näringslivets Ledarskapsakademi, Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning vid KTH. Flera myndigheter har deltagit i test av webbutbildningen och kommit med synpunkter under utvecklingen.