Krus – Lagligt och lämpligt

Utbildningen Lagligt och lämpligt från Krus fokuserar på vad som gäller om statsanställda köper sex, konsumerar pornografi och inleder sexuella relationer i samband med tjänsteutövning.

Krus har fått regeringens uppdrag att genomföra en kompetenssatsning i syfte att stödja myndigheternas arbete med att utveckla rutiner och policys för att hantera frågor som rör sexköp och porrkonsumtion i samband med tjänsteutövning. Uppdraget har sitt ursprung i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I handlingsplanen är utgångspunkten att prostitution och människohandel är ett allvarligt hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen och för de utsattas mänskliga rättigheter.

Målgrupp och mål
Denna webbutbildning är framtagen inom ramen för uppdraget och riktar sig till samtliga medarbetare i statsförvaltningen. Det övergripande målet är att du ska känna till vilka lagar och regler som avgör vad som är lagligt och lämpligt i olika situationer när det gäller sexköp, porrkonsumtion, besök på sexklubbar i samband med tjänst och tjänsteresor samt sexuella relationer med personer i beroendeställning i samband med utlandsuppdrag. Genom utbildningen ska du känna till var gränsen går mellan fritid och arbetstid och få kunskap om gråzoner och om hur sexköp och porrkonsumtion kan relaterats till arbetsmiljöfrågor. Du ska också få en förståelse för behovet av policys inom området, konsekvenser när dessa överträds samt ha en förståelse för varför frågorna diskuteras och följs upp.

Utbildningen är tänkt att inspirera dig till eftertanke och diskussion på arbetsplatsen. Använd gärna diskussionsfrågorna som finns i filmer och i slutet av varje kapitel. Du hittar dem också under Diskussionsunderlag & länkar. Utbildningen tar cirka 1,5 tim. att gå igenom. Den är utvecklad så att den kan genomföras individuellt via webben, men ni får ut allra mest om ni kombinerar den med handledning, dialog och reflektion. Till utbildningen finns en vägledning som riktar sig till chefer eller processledare som ska leda en diskussion med medarbetare kring detta område. Det finns även en chefsversion av utbildningen. Webbutbildningen är avgiftsfri.

Utvecklad i samverkan
Utbildningen har utvecklats i samverkan med projektrådet för Privat på jobbet. Där ingår representanter från Arbetsgivarverket, RSFL, Skatteverket, DO, SIDA, Försvarsmakten och Göteborgs universitet.

Kvalitetssäkring och faktagranskning: Projektrådet samt Sören Öman, arbetsrättsexpert.