Krus – Lagligt och lämpligt (för dig som chef)

Utbildningen Lagligt och Lämpligt från Krus fokuserar på vad som gäller om statsanställda köper sex, konsumerar pornografi och inleder sexuella relationer i samband med tjänsteutövning.

Krus har fått regeringens uppdrag att genomföra en kompetenssatsning i syfte att stödja myndigheternas arbete med att utveckla rutiner och policys för att hantera frågor som rör sexköp och porrkonsumtion i samband med tjänsteutövning. Uppdraget har sitt ursprung i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. I handlingsplanen är utgångspunkten att prostitution och människohandel är ett allvarligt hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen och för de utsattas mänskliga rättigheter.

Målgrupp och mål
Denna webbutbildning är framtagen inom ramen för uppdraget och riktar sig till samtliga chefer i statsförvaltningen. Det övergripande målet är att du som chef ska känna till vilket ansvar och vilka handlingsmöjligheter som finns för att hantera och förebygga situationer där statsanställda köper sex, konsumerar pornografi, besöker sexklubbar i samband med tjänst och tjänsteresor, eller inleder sexuella relationer med personer i beroendeställning i samband med utlandsuppdrag. Genom utbildningen får du kunskap om hur du kan förebygga, tolka signaler samt hantera incidenter inom området. Du ska också kunna identifiera behovet av policys inom området samt ha en förståelse för hur frågorna kan diskuteras och följas upp.

Utbildningen är tänkt att inspirera dig till eftertanke och diskussion. Använd gärna diskussionsfrågorna som finns i slutet av varje kapitel. Du hittar dem också under Länkar och referenser. Utbildningen tar cirka 1,5 tim. att gå igenom. Den är utvecklad så att den kan genomföras individuellt via Internet, men på din arbetsplats får ni ut allra mest om ni kombinerar den med handledning, dialog och reflektion. Det finns även en medarbetarversion av utbildningen. Webbutbildningen är avgiftsfri.

Utvecklad i samverkan
Utbildningen har utvecklats i samverkan med projektrådet för Privat på jobbet. Där ingår representanter från Arbetsgivarverket, RSFL, Skatteverket, DO, SIDA, Försvarsmakten och Göteborgs universitet.

Kvalitetssäkring och faktagranskning: Projektrådet samt Sören Öman, arbetsrättsexpert.