Webbutbildning för DO

Vi blir olika behandlade på jobbet beroende på vilka vi är och vad våra kollegor och chefer har för tankar och idéer om vilka vi är. Detta påverkar oss och våra möjligheter under hela arbetslivet. Som arbetsgivare har du ett ansvar att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Den här webbutbildningen från DO (Diskrimineringsombudsmannen) tar dig igenom det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder utifrån fem områden:

  1. Arbetsförhållanden
  2. Löner och anställningsvillkor
  3. Rekrytering och befordran
  4. Kompetensutveckling och utbildning
  5. Arbete och föräldraskap

 

Webbutbildningen är publik och du hittar den här:

Öppna webbutbildningen